Osvědčení

1) Osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku vydává Úřad na základě žádosti budoucí agentury. K žádosti se přiloží:

  • Ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo ověřená kopie živnostenského listu.

  • Metodika návrhu zpracování katalogizačních dat o výrobku pro jeho identifikaci.

  • Doklad prokazující přístup k aplikačnímu programovému vybavení na zpracování katalogizačních dat o výrobku pro jeho identifikaci.

  • Návrh katalogizačních dat o výrobku, zpracovaný podle testovacích podkladů.

2) Úřad zahájí správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a oznámí písemně potenciální agentuře, že tak učinil.

3) Úřad v zákonné lhůtě posoudí dokumenty poskytnuté potenciální agenturou při žádosti o osvědčení a o žádosti rozhodne.


Agentura v zákoně č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona


§ 11

(1) Agentura k žádosti o vydání osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku připojí

  • ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii živnostenského listu s vymezeným předmětem podnikání v oblasti zpracovávání návrhu katalogizačních dat,
  • metodiku zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku pro jeho identifikaci,
  • doklad prokazující přístup k aplikačnímu programovému vybavení pro zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku,
  • návrh katalogizačních dat o výrobku, zpracovaný podle testovacích podkladů Úřadu.

(2) Úřad

  • vydá agentuře osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku, jsou-li doklady uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) zpracovány v souladu se systémem katalogizace, nebo
  • rozhodne o přerušení řízení o způsobilosti agentury zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku, nepředloží-li agentura některý z dokladů uvedených v odstavci 1 nebo nejsou-li doklady, uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) zpracovány v souladu se systémem katalogizace.

(3) Zjistí-li Úřad u agentury, které bylo vydáno osvědčení o způsobilosti, že agenturou zpracovaný návrh katalogizačních dat o výrobku není v souladu se systémem katalogizace, pozastaví účinnost osvědčení o způsobilosti nebo osvědčení o způsobilosti odejme. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.

§ 15

Práva a povinnosti agentury

(1) Agentura je na základě osvědčení o způsobilosti, vydaného Úřadem, oprávněna ve prospěch uživatele zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku.

(2) Agentura je povinna předkládat Úřadu jednou ročně, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku, přehled o zpracovaných návrzích katalogizačních dat o výrobcích s uvedením uživatelů.